Song Name: Magic (Aurora Polaris)

Songwriter: Alexander Shevchenko

Copyright: 2010

view contestant's profileLyrics:

N/A